Algemene Voorwaarden

1. Definities en begripsbepaling
1.1 Deze Algemene Voorwaarden voor telecommunicatiediensten van GLASVEZELZAKELIJK.NL
zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle door de Klant ondertekende Orderformulieren.
1.2 Tenzij uit het zinsverband ondubbelzinnig iets anders blijkt, hebben de hieronder genoemde woorden enuitdrukkingen in deze Overeenkomst de volgende betekenis:
Acceptable Use Policy:
De door GLASVEZELZAKELIJK.NL vastgelegde regels aangaande het gebruik, zoals gepubliceerd op de website van GLASVEZELZAKELIJK.NL (www.GlasvezelZakelijk.nl), met inbegrip van in de loop der tijd
doorgevoerde wijzigingen zoals genoemd in artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden;
Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden voor Glasvezel diensten van GLASVEZELZAKELIJK.NL;
Apparatuur van de Klant:
Apparatuur of uitrusting die toebehoort aan de Klant of onder het beheer van de Klant valt en geen deel uitmaakt van de GLASVEZELZAKELIJK.NL of haar partners Apparatuur;
GLASVEZELZAKELIJK.NL:
GLASVEZELZAKELIJK.NL, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer
32061933 en gevestigd aan de Kingsfordweg 111, te Amsterdam, Nederland, hierna te noemen GLASVEZELZAKELIJK.NL;
GLASVEZELZAKELIJK.NL
Apparatuur:
Alle apparatuur of uitrusting door GLASVEZELZAKELIJK.NL of door een andere derde partij namens
GLASVEZELZAKELIJK.NL aan de Klant ter beschikking gesteld voor het leveren van de Diensten;
Contractsperiode:
De periode voor het leveren van Diensten zoals vermeld op het Orderformulier of, indien deze periode niet op het Orderformulier vermeld staat, een periode van onbepaalde tijd. De minimum duur bedra agt 2 (twee) jaar. Na deze periode is er jaarlijks een mogelijkheid tot opzegging met inachtneming van de opzegtermijn (zie artikel 10.3 t/m 10.5). Op de overeenkomst zijn de AlgemeneVoorwaarden alsmede
de Service Level Agreement van kracht. Beide documenten worden op elk eerste verzoek toegestuurd;
Dienst of Diensten:
Alle diensten door GLASVEZELZAKELIJK.NL aan de Klant onder deze Algemene Voorwaarden geleverd, nadat de Klant deze Diensten heeft aangevraagd bij GLASVEZELZAKELIJK.NL middels het
betreffende Orderformulier (onder voorbehoud van en na acceptatie door GLASVEZELZAKELIJK.NL) en zoals omschreven in de van toepassing zijnde SLA;
Dienstbeschrijving: GLASVEZELZAKELIJK.NL De specificatie van een door
GLASVEZELZAKELIJK.NL uit te voeren Dienst;
Gelieerde Onderneming:
Een rechtspersoon die krachtens wet, statuten of reglementen een partij bij een Service Contract vertegenwoordigt en/of direct of indirect het dagelijkse beleid van deze partij bepaalt;
Klant:
De (rechts-)persoon die het GLASVEZELZAKELIJK.NL Orderformulier heeft ingevuld en ondertekend, en aan GLASVEZELZAKELIJK.NL heeft toegezonden. Door ondertekening verklaart de Klant tekenbevoegd te zijn en bevoegd te zijn beslissingen te mogen nemen over relevante zaken voor het
leveren van de Dienst;
Kosten:
De kosten die de Klant aan GLASVEZELZAKELIJK.NL verschuldigd is voor de door GLASVEZELZAKELIJK.NL aan hem geleverde Diensten, zoals nader omschreven in artikel 6.1;
Kredietlimiet:
Het bedrag dat door GLASVEZELZAKELIJK.NL van tijd tot tijd bekend wordt gemaakt aan de Klant,
zijnde het bedrag dat de Klant verschuldigd mag zijn voordat GLASVEZELZAKELIJK.NL de Klant verzoekt tot het doen van een betaling, zoals nader bepaald in artikel 7.7. In het geval met de Klant geen specifieke Kredietlimiet is afgesproken, zal deze verondersteld worden €100, -te bedragen;
Minimum Maandelijkse Kosten:
Een minimum bedrag zoals door GLASVEZELZAKELIJK.NL van tijd tot tijd bekend gemaakt aan de Klant, welk bedrag GLASVEZELZAKELIJK.NL bij de Klant per maand in rekening kan brengen ongeacht van enig gebruik van de Dienst door of namens de Klant. Indien geen bedrag overeen is gekomen met de Klant zal het bedrag € 0, – per maand zijn;
Netwerk:
Het door GLASVEZELZAKELIJK.NL of een Gelieerde Onderneming beheerde communicatienetwerk;
Orderbevestiging:
De bevestiging door GLASVEZELZAKELIJK.NL dat de order van de Klant is geaccepteerd;
Orderformulier:
Een order van de Klant voor Diensten van GLASVEZELZAKELIJK.NL middels het indienen van het
GLASVEZELZAKELIJK.NL standaard formulier of op een andere door GLASVEZELZAKELIJK.NL
geaccepteerde wijze;
Overmacht:
Ondermeer elke maatregel over voorschrift van enige overheid, overheidsorgaan of orgaan met van de overheid gedelegeerde bevoegdheden, die de toegang tot de infrastructuur beperkt dan wel geheel verhindert.
Service Contract:
Het bepaalde in artikel 3.1;
Service Level Agreement afgekort SLA:
Het document waarin het niveau van serviceverlening met betrekking tot Diensten wordt omschreven;
1.3 Indien in deze Algemene Voorwaarden termijnen in dagen zijn vermeld, worden er kalenderdagen bedoeld.
1.4 Tenzij uit het zinsverband ondubbelzinnig iets anders blijkt geldt voor deze Algemene Voorwaarden:
1.4.1 Kopteksten en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.

1.4.2 De definitie van woorden in het enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa, en woorden die het ene geslacht aanduiden omvatten tevens het andere geslacht; en

1.4.3 Verwijzingen naar wettelijke bepalingen omvatten ook verwijzingen naar wettelijke bepalingen zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden als gevolg van wijziging en en/of aanvullingen.
1.5 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden prevaleren ingeval van een tegenstrijdigheid of verschillen tussen een bepaling in een service Contract en een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, de bepaling in het Service Contract voor zover het betreft onderwerpen die middels het Service Contract nader kunnen worden overeengekomen.
1.6 De rechten en plichten uit hoofde van de overeenkomst zijn door GLASVEZELZAKELIJK.NL ten alle tijden over te dragen aan een andere entiteit, zonder dat daar de voorwaarden door veranderen, zowel prijs als looptijd.
2. De Diensten
2.1 GLASVEZELZAKELIJK.NL zal de Klant Diensten leveren conform de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen in het van toepassing zijnde Service Contract. GLASVEZELZAKELIJK.NL levert haar diensten op netwerken van Colt Telecom, British Telecom,
Casema en overigen alsmede KPN.
2.2 GLASVEZELZAKELIJK.NL heeft het recht deze Algemene Voorwaarden of een Service Contract te wijzigen (waaronder tevens begrepen wijzigingen met betrekking tot Diensten en wijzigingen in de bijbehorende SLA). Wijzigingen als hier genoemd kunnen onder meer betrekking hebben op:
2.2.1 technische en/of operationele zaken, een en ander mits dergelijke wijzigingen niet op essentiële punten afbreuk doen aan de overeengekomen Dienst; en/of
2.2.2 wijzigingen in de van toepassing zijnde wet – en regelgeving voor zover vereist.
2.3 GLASVEZELZAKELIJK.NL is gerechtigd het Service Contract in gedeelten uit te voeren.
Indien dit plaatsvindt, is GLASVEZELZAKELIJK.NL gerechtigd elk opgeleverde gedeelte afzonderlijk te factureren vanaf het moment dat dit betreffende gedeelte is opgeleverd.
3. Totstandkoming van een Service Contract
3.1 Nadat de Klant instemt met de aangevraagde Dienst, bevestigt GLASVEZELZAKELIJK.NL dit middels een Orderbevestiging. De Orderbevestiging, het betreffende Orderformulier, de Dienstbeschrijving, SLA en deze Algemene Voorwaarden vormen tezamen het Service Contract.
3.2 GLASVEZELZAKELIJK.NL is niet verplicht het door de Klant ingevulde Orderformulier te accepteren. Indien GLASVEZELZAKELIJK.NL het Orderformulier niet accepteert, is de Klant niet gerechtigd voor enige schadevergoeding.
3.3 GLASVEZELZAKELIJK.NL zal de Dienst verlenen in overeenstemming met het bepaalde in het Service Contract en met inachtneming met alle redelijke zorg en kennis.
4. Verplichtingen van de Klant
4.1 De Klant verbindt zich op grond van deze Algemene Voorwaarden en het Service Contract hierbij tot het volgende:
4.1.1 de Klant zal de Diensten niet aanwenden voor onrechtmatige doeleinden, en zal geen berichten ontvangen of versturen die in strijd zijn met de goede zeden, die aanstootgevend, obsceen, bedreigend dan wel lasterlijk zijn, of leiden tot een schending van een intellectueel eigendomsrecht (met inbegrip, maar niet beperkt tot handelsmerken, auteursrechten of rechten met betrekking tot domeinnamen),
noch zal de Klant anderen toestaan zulks te doen;
4.1.2 de Klant zal GLASVEZELZAKELIJK.NL haar Acceptable Use Policy naleven;
4.1.3 de Klant zal niet opzettelijk via het Netwerk verzonden berichten onderscheppen of daartoe pogingen ondernemen;
4.1.4 de Klant zal niet opzettelijk of roekeloos berichten of virussen via het Netwerk versturen die
GLASVEZELZAKELIJK.NL, GLASVEZELZAKELIJK.NL haar klanten of hun communicatiesystemen schade kunnen toebrengen;
4.1.5 de Klant zal de van toepassing zijnde wet – en regelgeving naleven;
4.1.6 de Klant zal GLASVEZELZAKELIJK.NL onmiddellijk berichten als wachtwoorden of andere door
GLASVEZELZAKELIJK.NL aan de Klant verstrekte vertrouwelijke informatie bekend is geworden bij een niet geautoriseerde gebruiker;
4.1.7 de Klant zal slechts apparatuur en/of netwerken op het Netwerk aansluiten die GLASVEZELZAKELIJK.NL heeft goedgekeurd en die voorzover van toepassing, zijn goedgekeurd
en voldoen aan de normen voor normaal gebruik en voor welke de Klant, indien noodzakelijk, een geldige licentie bezit;
4.1.8 de Klant zal gedurende de looptijd van het Service Contract de door GLASVEZELZAKELIJK.NL
verstrekte redelijke instructies voor het gebruik van de Diensten naleven;
4.1.9 de Klant zal indien dit naar het oordeel van GLASVEZELZAKELIJK.NL nodig is voor de levering van de Dienst, technici van GLASVEZELZAKELIJK.NL en door GLASVEZELZAKELIJK.NL
aangewezen personeel op verzoek onverwijld toegang verschaffen tot alle relevante opstallen en
terreinen van de Klant en/of derde;
4.1.1 0 de Klant zal tegenover derden geen informatie of garantie betreffende de Diensten verst
rekken;
4.1.11 zonder voorafgaande toestemming van GLASVEZELZAKELIJK.NL zal de Klant geen telefoonnummers toewijzen of overdragen;het gebruik van de servicenummers is uitdrukkelijk voorbehouden aan de contractant welke de overeenkomst met GLASVEZELZAKELIJK.NL is aangegaan.
Resellen, telefoonnummers in gebruik nemen ten behoeve van andere partijen of wederverkopen van de diensten van GLASVEZELZAKELIJK.NL is uitdrukkelijk niet toegestaan, anders dan schriftelijk overeengekomen met GLASVEZELZAKELIJK.NL.
4.1.12 de Klant verplicht zich jegens GLASVEZELZAKELIJK.NL dat zijn afnemers of een andere derde die met toestemming van de Klant de Diensten gebruikt, deze Algemene Voorwaarden en het
betreffende Service Contract naleven;
4.1.13 de Klant zal voldoen aan eventuele bijkomende verplichtingen zoals omschreven in de betreffende
Dienstbeschrijving.
4.2 De Klant vrijwaart GLASVEZELZAKELIJK.NL voor alle aanspraken van derden en voor alle schade, kosten (met inbegrip van juridische kosten) en uitgaven die GLASVEZELZAKELIJK.NL dient te maken als gevolg van het niet naleven van het Service Contract door de Klant (of diens afnemers) van de Diensten, met dien verstande dat:

4.2.1 GLASVEZELZAKELIJK.NL de Klant onverwijld van het bestaan van een vordering op de hoogte zal stellen;

4.2.2 de Klant zelf een eventuele procedure zal (kunnen) voeren;
4.2.3 GLASVEZELZAKELIJK.NL de Klant (op kosten van de Klant) alle mogelijke ondersteuning biedt die van GLASVEZELZAKELIJK.NL redelijkerwijs mag worden verwacht bij het voer en van verweer; en
4.2.4 deze vrijwaring niet van toepassing is voor zover een aanspraak of een gedeelte van een aanspraak een direct gevolg is van een handelen of nalaten van GLASVEZELZAKELIJK.NL.
5. Apparatuur van de Klant
5.1 Indien zich Apparatuur van de Klant in de bedrijfsruimten van GLASVEZELZAKELIJK.NL
bevindt stemt de Klant in met het volgende:
5.1.1 de locatie van de Apparatuur van de Klant zal door GLASVEZELZAKELIJK.NL worden bepaald.
GLASVEZELZAKELIJK.NL zal het recht hebben om met inachtneming van een redelijke termijn van aanzegging de locatie waar de Apparatuur van de Klant staat opgesteld te veranderen;
5.1.2 de Klant zal ervoor zorg dragen dat geen sprake zal zijn van een verhouding van huurder/verhuurder;
5.1.3 de Dienst houdt het recht in om de Apparatuur van de Klant in bedrijfsruimte van GLASVEZELZAKELIJK.NL onder te brengen. De Klant zal bij beëindiging van het betreffende
Service Contract de Apparatuur van de Klant onverwijld uit de bedrijfsruimte van GLASVEZELZAKELIJK.NL verwijderen. Indien de Klant nalaat dit te doen, heeft
GLASVEZELZAKELIJK.NL het recht de betreffende Apparatuur van de Klant te verwijderen,
voor rekening en risico van de Klant;
5.1.4 de Klant zal geen gebruikersnamen, wachtwoorden of informatie over veiligheidscertificaten aan onbevoegde personen bekendmaken en geen sleutels of pasjes die toegang geven tot de bedrijfsgebouwen van GLASVEZELZAKELIJK.NL achterhouden;
5.1.5 de Klant zal een dekkende verzekering afsluiten voor alle Apparatuur van de Klant die in de bedrijfsruimten van GLASVEZELZAKELIJK.NL staat opgesteld;
5.1.6 de Klant zal erop toe zien dat personen die namens de Klant de bedrijfsterreinen van
GLASVEZELZAKELIJK.NL betreden:
5.1.6.1 geen schade toebrengen aan personen of eigendommen;
5.1.6.2 identificatie bij zich dragen;
5.1.6.3 geen handelingen verrichten aan andere apparatuur in de bedrijfsruimten van GLASVEZELZAKELIJK.NL;
5.1.6.4 GLASVEZELZAKELIJK.NL één werkdag van tevoren daarover informeren;
5.1.6.5 alle voorschriften omtrent gezondheid en veiligheid waaromtrent GLASVEZELZAKELIJK.NL
de Klant van tijd tot tijd informeert, in acht zullen nemen.
6. Kosten
6.1 Na overeenstemming tussen GLASVEZELZAKELIJK.NL en de Klant over de Kosten voor het leveren van Diensten, gelden deze Kosten voor de overeengekomen Contractsperiode, of een andere overeengekomen periode. Op elk moment na afloop van de Contractsperiode of andere overeengekomen periode, kan GLASVEZELZAKELIJK.NL wijziging aanbrengen in de Kosten, een en ander slechts schriftelijk en met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen.
6.2 Tenzij anders vermeld luiden de Kosten exclusief BTW; GLASVEZELZAKELIJK.NL zal het bedrag aan BTW op het factuurbe drag in meerdering brengen.
7. Betalingscondities
7.1 GLASVEZELZAKELIJK.NL zal facturen sturen naar het factuuradres zoals op het Orderformulier staat vermeld of naar een ander adres dat de Klant op een ander tijdstip aan GLASVEZELZAKELIJK.NL
als factuuradres heeft opgegeven.
7.2 Betaling door de Klant zal geschieden volgens onderstaande bepalingen:
7.2.1 Kosten van huur/verhuur zal de Klant vooraf betalen (hetzij per maand, per kwartaal of per jaar), met ingang van de datum vermeld in het betreffende Service Contract;
7.2.2 alle Kosten voor gebruik dienen maandelijks achteraf te worden betaald; en overige Kosten uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum of conform de bepalingen in het van toepassing zijnde Service Contract, voor zover die anders luiden.
7.3 De Klant:
7.3.1 zal alle gefactureerde en opeisbaar geworden Kosten binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen. Indien de Klant gefactureerde Kosten betwist, dient de Klant GLASVEZELZAKELIJK.NL
hiervan schriftelijk binnen 14(veertien) dagen na ontvangst van de factuur op de hoogte te stellen van
de exacte betwiste bedragen en onder vermelding van redenen;
7.3.2 is verantwoordelijk voor betaling van de facturen, ongeacht of het gebruik van de Diensten door de Klant is goedgekeurd; en
7.3.3 is niet gerechtigd tot verrekening van enig bedrag, tot inhouding van enig bedrag of tot opschorting van de betaling om welke reden dan ook.
7.4 De Klant dient alle op grond van deze Algemene Voorwaarden en/of het Service Contract verschuldigde bedragen geheel te voldoen zonder vermindering of inhoudingen van welke aard dan ook, tenzij en voor zover de wet een dergelijke vermindering of inhouding voorschrijft. Indien een vermindering of inhouding op grond daarvan verplicht is, zal de Klant een aanvullend bedrag betalen
waarmee het netto bedrag dat GLASVEZELZAKELIJK.NL ontvangt gelijk is aan het volledige bedrag dat
GLASVEZELZAKELIJK.NL ontvangen zou hebben, indien geen inhouding of verrekening was voorgeschreven.
7.5 Vanaf het moment dat de Klant een of meer opeisbaar geworden bedragen niet of niet tijdig aan GLASVEZELZAKELIJK.NL voldoet, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim en worden alle door de Klant aan GLASVEZELZAKELIJK.NL verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. GLASVEZELZAKELIJK.NL heeft daarbij het recht over alle aldus opeisbare bedragen hetzij een rente te berekenen van 1% per maand of de wettelijke handelsrente, voor zover deze hoger is, berekend vanaf de datum waarop de betaling opeisbaar werd tot aan de dag der algehele voldoening (inclusief rente). Onverminderd het in dit artikellid bepaalde, zal de Klant aan GLASVEZELZAKELIJK.NL alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en uitgaven, gemaakt ter incasso van de vordering, dienen te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht van GLASVEZELZAKELIJK.NL om aan de Klant de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
7.6 GLASVEZELZAKELIJK.NL heeft het recht de Klant voorafgaand aan de dienstverlening te verplichten:
7.6.1 een volmacht tot automatisch incasso af te geven;
7.6.2 een waarborgsom te betalen aan GLASVEZELZAKELIJK.NL;
7.6.3 een derde partij ten behoeve van de Klant zekerheid te laten verschaffen;
7.6.4 GLASVEZELZAKELIJK.NL een voorschot te betalen als zekerheid voor het voldoen van Kosten.
7.7 GLASVEZELZAKELIJK.NL heeft het recht om de betalingsvoorwaarden van de Klant (bij aanzegging) aan te passen in die zin dat een termijn van minder dan 14 (veertien) dagen zal worden gehanteerd en/of een (aangepaste) Kredietlimiet wordt gebruikt waarbij zal gelden dat de totale
schuld van de Klant aan GLASVEZELZAKELIJK.NL (inclusief nog niet gefactureerde Kosten) deze Kredietlimiet niet te boven mag gaan.
7.8 GLASVEZELZAKELIJK.NL zal nimmer één van de volgende betalingen accepteren:
7.8.1 contante betaling;
7.8.2 bankcheques of soortgelijke betalingsmiddelen;
7.8.3 betalingen door derden namens de Klant; of
7.8.4 betalingen door andere leden van dezelfde groepsmaatschappij van de Klant of op andere wijze aan Klant gelieerde ondernemingen.
7.9 Indien de Klant poogt op één van de wijzen als omschreven in artikel 7.8. te betalen, is GLASVEZELZAKELIJK.NL gerechtigd de betaling te weigeren en te handelen alsof geen (tijdige)
betaling is verricht door de Klant.
7.10 GLASVEZELZAKELIJK.NL heeft het recht om bedragen die op grond van een Service Contract opeisbaar zijn van de Klant te verrekenen met eventuele bedragen door GLASVEZELZAKELIJK.NL
verschuldigd.
7.11 GLASVEZELZAKELIJK.NL heeft het recht om de uitvoering van de Diensten op te schorten op het moment dat het door de Klant aan GLASVEZELZAKELIJK.NL verschuldigde bedrag (waaronder moet worden verstaan bedragen die reeds in rekening zijn gebracht alsmede bedragen voor Diensten die
reeds zijn geleverd maar die nog moeten worden gefactureerd, een en ander inclusief betwiste bedragen en inclusief BTW) de Kredietlimiet overstijgt.
7.12 Indien de Kosten van de Klant minder zijn dan € 20, – behoudt GLASVEZELZAKELIJK.NL
zich het recht voor de facturering van deze Kosten uit te stellen tot maximaal 12 (twaalf) maanden vanaf het moment dat de Kosten opeisbaar zijn geworden. Indien de Kosten gedurende een periode van
meer dan 12(twaalf) maanden niet zijn gefactureerd vanwege een administratieve fout, dan zal dit artikel de Klant niet ontslaan van zijn betalingsverplichting voor deze Kosten.
7.13 Onverminderd het hierboven bepaalde heeft GLASVEZELZAKELIJK.NL het recht de Klant Minimum Maandelijkse Kosten in rekening te brengen, ongeacht daadwerkelijk gebruik van de Dienst door of namens de Klant in die betreffende maand.
7.14 GLASVEZELZAKELIJK.NL zal haar betalingverplichtingen voor Vergoeding voldoen binnen 50 (veertig) dagen na einde maand en na ontvangst van gelden van operator. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1 De Klant erkent en stemt ermee in dat aan zijn zijde geen recht bestaat op intellectuele eigendomsrechten die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Diensten.
8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, gebruikt bij, belichaamd in of in verband staand met de Diensten zullen berusten bij GLASVEZELZAKELIJK.NL of de licentiehouder. Geen enkel (intellectueel) eigendomsrecht daaraan verbonden zal overgaan op de Klant, tenzij expliciet vermeld in een Service
Contract of andere overeenkomst tussen Klant en GLASVEZELZAKELIJK.NL.
8.3 Het in de artikelen 8.1 en 8.2 bepaalde heeft geen betrekking op rechten van intellectuele eigendom
voortvloeiend uit informatie die de Klant zelf, gebruikmakende van de Diensten, ontvangt.
8.4 De Klant stemt in met het in de artikelen 8.1 en 8.2 bepaalde en verklaart hierbij geen (rechts -) handelingen te zullen verrichten die inbreuk maken, op de rechten van GLASVEZELZAKELIJK.NL
(of van een van een derde – leverancier) met betrekking tot de Diensten, die deze rechten beperken of
de uitoefening ervan belemmeren. Het in dit artikellid bepaalde omvat maar is niet beperkt tot het gebruik van de handelsnaam van GLASVEZELZAKELIJK.NL of aan GLASVEZELZAKELIJK.NL
toekomende handelsmerken.
8.5 Indien GLASVEZELZAKELIJK.NL software verstrekt via internet aan de Klant teneinde de Klant in staat te stellen gebruik te maken van de Diensten zal GLASVEZELZAKELIJK.NL De Klant ged
urende de looptijd van het op de betreffende Diensten betrekking hebbend Service Contract een niet – exclusieve, niet – overdraagbare licentie verstrekken om de software voor dat doel te gebruiken. GLASVEZELZAKELIJK.NL zal de Klant periodiek op de hoogte stellen van de voorwaarden die
in Nederland op deze licentie van toepassing zijn.
8.6 Tenzij wettelijk toegestaan en uitdrukkelijk daartoe gemachtigd krachtens het Service Contract of een andere tussen Klant en GLASVEZELZAKELIJK.NL gesloten overeenkomst, is het de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GLASVEZELZAKELIJK.NL daartoe
software, handleidingen of andere bij de Diensten behorende documenten te kopiëren of te bewerken.
9. Aansprakelijkheid
9.1 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strekken niet tot het uitsluiten van:
9.1.1 aansprakelijkheid van Partijen voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van een Partij (of van een tussenpersoon of onderaannemer);
9.1.2 aansprakelijkheid van een Partij voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de andere Partij; Dit artikel 9.1 prevaleert boven alle andere bepalingen neergelegd in deze Algemene Voorwaarden en/of Service Contract.

9.2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.3, is de totale aansprakelijkheid van GLASVEZELZAKELIJK.NL jegens de Klant voortvloeiend uit een Service Contract en/of deze

Algemene Voorwaarden, uit hoofde van onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins, beperkt tot € 5.000, – per schadeveroor zakend voorval waarbij elkaar opvolgende
voorvallen zullen worden beschouwd als één voorval.
9.3 Behoudens het bepaalde in artikel 9.1 draagt GLASVEZELZAKELIJK.NL geen aansprakelijkheid jegens de Klant voor:
9.3.1 winstderving, het uitblijven van verwachte besparingen, omzetverlies, verslechterde vooruitzichten, inkomstenverlies, tijdsverlies, verlies van goodwill of een geschade reputatie, dan wel het verlies van of schade aan gegevens (met inbegrip van schade en het weer herstellen van gegevens), boetes, of schade
geleden door derden, ongeacht of dit directe schade, indirecte schade, of gevolgschade betreft; of
9.3.2 indirecte schade of gevolgschade (met inbegrip van die reeds uitgesloten in artikel 9.3.1), ongeacht of GLASVEZELZAKELIJK.NL bekend was met de omstandigheden die aanleiding gaven tot de schade of niet, voortvloeiend uit of verbandhoudend met deze Algemene Voorwaarden en/of een
Service Contract.
9.4 GLASVEZELZAKELIJK.NL is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, aan de bedrijfsruimten van de Klant, veroorzaakt door de installatie, reparatie of verwijdering van
apparatuur door GLASVEZELZAKELIJK.NL haar hulppersonen tenzij een dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van GLASVEZELZAKELIJK.NL haar hulppersonen, een en ander steeds met inachtneming van de beperkingen vervat in de artikelen 9.2 en 9.3.
9.5 GLASVEZELZAKELIJK.NL draagt geen aansprakelijkheid jegens de Klant voor een voorval dat buiten de macht van GLASVEZELZAKELIJK.NL plaatsvindt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekortkomingen van derden die opereren buiten de macht van GLASVEZELZAKELIJK.NL, (waaronder ander Telecom bedrijven, leveranciers van apparatuur, installateurs of onderhoudsmonteurs), maatregelen van overheidswege, storingen in de levering van diensten van het netwerk van een
derde, of enig ander geval van overmacht.
9.6 De aansprakelijkheid van GLASVEZELZAKELIJK.NL voor tekortkomingen in de uitvoering van een SLA is beperkt tot uitsluitend de compensatieregeling als opgenomen in de SLA.
9.7 Tenzij nadrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden en/of het Service Contract en/of bijbehorende SLA vastgelegd, kan door Klant aan enige voorstellingen van zaken, garanties en beloften, expliciet of impliciet, op grond van wet, gebruik of anderszins (ook ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid) geen
enkel recht ontleend worden.
10. Looptijd en beëindiging
10.1 Een Service Contract gaat in op de datum waarop de Dienst ter beschikking is gesteld en blijft van kracht gedurende onbepaalde tijd. De minimum duur bedraagt 2(twee) jaar, tenzij anders overeengekomen. Na deze periode is er jaarlijks een mogelijkheid tot opzegging met inachtneming van de opzegtermijn. Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden alsmede de SLA van kracht. Beide documenten worden de Klant op elk eerste verzoek toegestuurd. De opzegtermijn bedraagt negentig (90) dagen, onverminderd het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5.
10.2 Naast GLASVEZELZAKELIJK.NL haar andere rechten is GLASVEZELZAKELIJK.NL, zonder de Klant daarvan in kennis te hoeven stellen, te allen tijde gerechtigd de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of een Service Contract en/of de levering van Diensten dan wel (uit)betaling op te schorten:
10.2.1 onmiddellijk nadat GLASVEZELZAKELIJK.NL de Klant met inachtneming van een termijn van veertien (14) dagen schriftelijk heeft aangemaand in verband met te late betaling van de Kosten en de Klant na deze termijn niet tot betaling is overgegaan; of
10.2.2 onmiddellijk middels een schriftelijke mededeling indien de Klant in ernstige mate tekortschiet in de naleving van verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, een Service Contract of onder enige andere overeenkomst tussen GLASVEZELZAKELIJK.NL en de Klant (of, indien de tekortkoming door de Klant hersteld kan worden, na een schriftelijke aanmaning daartoe, de Klant in gebreke blijft de tekortkoming te herstellen); of
10.2.3 onmiddellijk zodra met betrekking tot de Klant (of het moederbedrijf van de Klant) een aanvraag tot faillissement is ingediend en/of de Klant (of het moederbedrijf van de Klant) surseance van betaling heeft aangevraagd, en/of de Klant (of het moederbedrijf van de Klant) heeft verzocht om toepassing
van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, en/of de Klant (of haar moederbedrijf) in liquidatie is gegaan of vrijwillig een schikking treft met haar crediteuren, anders dan met het oogmerk een reorganisatie door te voeren; of
10.2.4 zodra GLASVEZELZAKELIJK.NL daartoe is verplicht ingevolge een besluit of voorschrift van een overheidsinstantie of bestuursorgaan.
10.3 Bij beëindiging van een Service Contract wordt het totaalbedrag aan facturen en Kosten verschuldigd tot aan de datum van opzegging ingevolge het betreffende Service Contract, terstond en volledig opeisbaar. De Klant is in dit geval niet gerechtigd tot verrekening of inhouding van enig bedrag of tot opschorting van de betaling.
10.4 Bij beëindiging van een Service Contract, om welke reden dan ook, dient de Klant het gebruik van de in het Service Contract omschreven Dienst terstond te staken en wordt het recht van de Klant om gebruik te maken van de Dienst in kwestie met on middellijke ingang beëindigd.
10.5 Beëindiging of de afloop van een Service Contract doet geen afbreuk aan opgebouwde rechten of verplichtingen of aan bepalingen waarvan het de bedoeling was dat deze van kracht zouden blijven of worden bij beëindiging of afloop van het Service Contract.
10.6 In het geval dat GLASVEZELZAKELIJK.NL de Diensten aan de Klant opschort wegens een tekortkoming aan de zijde van de Klant, kan GLASVEZELZAKELIJK.NL de Klant redelijke kosten in
rekening brengen voor het opnieuw activeren van de Dienst.
10.7 Indien de Klant een bestaande order vóór de “TPD” (GLASVEZELZAKELIJK.NL Promise Date) schriftelijk annuleert of indien de Klant GLASVEZELZAKELIJK.NL schriftelijk verzoekt een
bestaande order in belangrijke mate te wijzigen (bijvoorbeeld: adreswijzigingen; wijzigen van de van

GLASVEZELZAKELIJK.NL af te nemen Dienst; wijzigen van point of presence), is de Klant

gehouden alle kosten als gevolg van de annulering of wijziging aan GLASVEZELZAKELIJK.NL te vergoeden, niettegenstaande GLASVEZELZAKELIJK.NL haar overige rechten. De hoogte van het op grond hiervan door de Klant aan GLASVEZELZAKELIJK.NL verschuldigde bedrag bedraagt de abonnementskosten gedurende 75% van de minimum overeengekomen duur en de daarbij behorende jaarkosten. Indien GLASVEZELZAKELIJK.NL geen installatiekosten voor de Dienst in rekening brengt of indien een korting met betrekking tot de installatiekosten in het betreffende Service Contract is overeengekomen, behoudt GLASVEZELZAKELIJK.NL zich het recht voor om de kosten wegens annulering of wijziging aan de Klant door te belasten op basis van het bovenstaande uitgangspunt en de op dat moment geldende standaard installatietarieven van GLASVEZELZAKELIJK.NL. Bovendien is
GLASVEZELZAKELIJK.NL gerechtigd alle kosten in rekening te brengen, welke zij op en voorafgaand aan de dag dat GLASVEZELZAKELIJK.NL het schriftelijke verzoek tot annulering of wijziging van de Klant ontvangen heeft in verband met het leveren van de Dienst, heeft gemaakt. (bijvoorbeeld: kosten in verband met het netwerk; kosten in verband met het verkrijgen van vereenstemming met de gebouweigenaar).
10.8 Indien de Klant een Dienst opzegt na datum MPD en voordat de Contractsperiode is verstreken, dan zijn alle Kosten die de Klant GLASVEZELZAKELIJK.NL verschuldigd zou zijn tot het einde van de Contractsperiode (inclusief indien van toepassing een opzegtermijn), in eens en volledig opeisbaar.
11. Bescherming van Persoonsgegevens
11.1 Voor zover beschreven in artikel 11.2, komen Partijen overeen dat zij hun verplichtingen op grond van de wet – en regelgeving met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens na zullen komen en beschikken over alle benodigde registraties en vergunningen, inclusief (voor wat betreft de Klant) die registraties en vergunningen die de Klant dient te hebben om GLASVEZELZAKELIJK.NL in staat te stellen persoonsgegevens te verwerken in verband met de uitvoering van de verplichtingen van
GLASVEZELZAKELIJK.NL ingevolge een Service Contract en/of deze Algemene Voorwaarden.
11.2 De Klant gaat ermee akkoord dat GLASVEZELZAKELIJK.NL in de uitvoering van haar verplichtingen ingevolge een Service Contract en/of deze Algemene Voorwaarden, persoonsgegevens als omschreven in onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens d.d. 1 september 2001, kan verwerken in overeenstemming met de GLASVEZELZAKELIJK.NL Privacy Policy.
11.3 Deze bepaling is slechts van toepassing op persoonsgegevens. De Klant stemt ermee in dat
GLASVEZELZAKELIJK.NL, met inachtneming van toepassing zijnde wet – en regelgeving gegevens verzamelt over het gebruik van de Diensten door de Klant alsmede overige persoonsgegevens welke de Klant aan GLASVEZELZAKELIJK.NL verstrekt, en deze gegevens ter hand stelt van al dan niet buiten de Europese Unie gevestigde:
11.3.1 Gelieerde Ondernemingen met als bedoeling de gegevens te gebruiken cq. te verwerken voor doeleinden met betrekking tot GLASVEZELZAKELIJK.NL haar telecommunicatie diensten of andere diensten die verband houden met deze Algemene Voorwaarden;
11.3.2 een overheidsinstantie of bestuursorgaan teneinde te voldoen aan van toepassing zijnde wet -en regelgeving en instructies die GLASVEZELZAKELIJK.NL opgelegd krijgt door een dergelijke instantie; en
11.3.3 derde partijen waarmee GLASVEZELZAKELIJK.NL is overeengekomen GLASVEZELZAKELIJK.NL te ondersteunen bij het leveren van de Diensten of het reclame maken voor andere diensten. GLASVEZELZAKELIJK.NL heeft niet het recht persoonsgegevens aan deze derden te verkopen zonder voorafgaande toestemming van de Klant.
11.4 Op diens verzoek zal GLASVEZELZAKELIJK.NL de Klant informatie verschaffen over alle persoonsgegevens die van de Klant worden bewaard en zal GLASVEZELZAKELIJK.NL de door de
Klant als incorrect aangemerkte informatie aanpassen.
11.5 GLASVEZELZAKELIJK.NL is gerechtigd de klant over te zetten naar haar rechtsopvolger, zonder hiervoor schriftelijke toestemming van de klant hiervoor te vereisen.
12. Geheimhouding
12.1 In dit artikel 12 wordt onder “Vertrouwelijke Informatie” verstaan: alle vertrouwelijke informatie die (schriftelijk, mondeling, direct of indirect) door een der partijen bij het Service Contract (de “Bekendmakende Partij”) wordt verstrekt aan de andere partij (de “Ontvangende Partij”), voor of na
sluiting van het Service Contract, daaronder verstaan maar niet beperkt tot informatie die betrekking heeft op producten van de Bekendmakende Partij, diens activiteiten, bedrijfsprocessen, voornemens, productinformatie, know how, bedrijfsgeheimen, intellectuele eigendomsrechten, marktomstandigheden en bedrijfsvoering. Deze Algemene Voorwaarden, het Service Contract en hetgeen daarin is bepaald, valt eveneens onder het begrip “Vertrouwelijke Informatie”.
12.2 Gedurende de looptijd van een Service Contract en na afloop ervan zal de ontvangende Partij:
12.2.1 zich onthouden van het gebruik van Vertrouwelijke Informatie voor een ander doel dan het nakomen van haar verplichtingen uit een Service Contract en/of deze Algemene Voorwaarden;
12.2.2 geen Vertrouwelijke Informatie aan derden bekendmaken, tenzij dit geschiedt met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Bekendmakende Partij of tenzij dit geschiedt conform het bepaalde in 12.3 en 12.4;
12.2.3 zich tot het uiterste inspannen om het gebruik of het bekend worden van Vertrouwelijke Informatie te voorkomen.
12.3 Het is de Ontvangende Partij toegestaan om Vertrouwelijke Informatie bekend te maken aan haar
bestuurders, werknemers en onderaannemers (hierna: “Derde – Ontvanger”) met dien verstande dat een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van een Service Contract.
12.4 Alvorens Vertrouwelijke Informatie aan een Derde – Ontvanger mede te delen, dient de Ontvangende Partij zich ervan te vergewissen dat de Derde – Ontvanger op de hoogte is van de verplichtingen van de Ontvangende Partij onder deze Algemene Voorwaarden en dat de Derde – Ontvanger deze verplichtingen zal nakomen als ware hij partij bij het Service Contract.
2.5 Het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 heeft geen betrekking op Vertrouwelijke Informatie:
12.5.1 die op bij de inwerkingtreding van het Service Contract of op enig tijdstip daarna reeds bij anderen dan de Ontvangende Partij bekend was, tenzij dit is gebeurd door een tekortkoming van de Ontvangende Partij of een Derde – Ontvanger;
12.5.2 waarvan de Ontvangende Partij naar genoegen van de Bekendmakende Partij kan aantonen dat de Ontvangende Partij reeds op de hoogte was van de Vertrouwelijke Informatie op een tijdstip dat ligt vóór bekendmaking door de Bekendmakende Partij aan de Ontvangende Partij;
12.5.3 die ter kennisneming komt van de Ontvangende Partij uit andere hoofde dan krachtens het Service Contract en die haar ter kennisneming komt zonder beperkingen betreffende gebruik of openbaarmaking; of
12.5.4 die op grond van de geldende wet – en regelgeving openbaar dient te worden gemaakt.
13. Algemeen
13.1 GLASVEZELZAKELIJK.NL kan zijn Acceptable Use Policy wijzigen, mits zulke wijzigingen:
13.1.1 wijzigingen in de van toepassing zijnde wet – en regelgeving in zich hebben en/of aanpassingen betreffen aan de normale gebruiken met betrekking tot de Diensten; en/of leiden tot het verbieden van misbruik van de Diensten; of
13.1.2 niet fundamenteel de kwaliteit of service niveau van de Dienst doen afnemen.
13.2 Een Service Contract bevat alle thans geldende afspraken tussen GLASVEZELZAKELIJK.NL en
de Klant met betrekking tot de Diensten en treedt in de plaats van alle eerdere gemaakte schriftelijke en mondelinge afspraken die GLASVEZELZAKELIJK.NL en de Klant terzake hebben gemaakt, met uitzondering van die afspraken welke uitdrukkelijk de beëindiging zouden overleven.
13.3 GLASVEZELZAKELIJK.NL en de Klant zien door het aangaan van een Service Contract erv an af een beroep te doen op, of een verhaalsrecht te doen gelden ten aanzien van enige door een GLASVEZELZAKELIJK.NL of de Klant afgelegde verklaring, gegeven voorstelling van zaken, garantie of afspraak anders dan expliciet in deze Algemene Voorwaarden en/of het Service Contract neergelegd
13.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of het Service Contract (geheel of gedeeltelijk) door een bevoegde rechter als nietig wordt aangemerkt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaar den en/of het Service Contract onverkort van kracht.
13.5 Elk voorval waarbij geen actie wordt ondernomen naar aanleiding van inbreuk op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of het Service Contract en elke tegemoetkoming door GLASVEZELZAKELIJK.NL aan de Klant, of extra tijd door GLASVEZELZAKELIJK.NL aan de Klant gegund, is beperkt tot het specifieke voorval en laat alle overige rechten van GLASVEZELZAKELIJK.NL
krachtens deze Algemene Voorwaarden onverlet.
13.6 Wijzigingen in deze Algemene Voorwaar den en/of het Service Contract of in een van de documenten waarnaar verwezen wordt zijn slechts geldig indien schriftelijk vastgelegd en ondertekend door GLASVEZELZAKELIJK.NL of door GLASVEZELZAKELIJK.NL en de Klant. Het is de Klant niet
toegestaan de rechten uit deze Algemene Voorwaarden en/of het Service Contract of een gedeelte daarvan over te dragen aan een derde partij.
13.7 Het is de Klant niet toegestaan om gedurende de looptijd van een Service Contract en gedurende een periode van zes (6) maanden na beëindiging daarvan werknemers van GLASVEZELZAKELIJK.NL
een dienstverband bij de Klant aan te bieden of daartoe pogingen te ondernemen.
13.8 Door GLASVEZELZAKELIJK.NL aan de Klant toegewezen nummers kunnen door GLASVEZELZAKELIJK.NL, met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid om operationele
of andere redenen worden gewijzigd.
13.9 De Klant staat ervoor in dat de persoon die namens de Klant ondertekent hiertoe bevoegd is.
13.10 Op deze Algemene Voorwaarden en elk Service Contract is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen over deze Algemene Voorwaarden en/of het Service Contract en de uitvoering ervan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd en beslecht door de bevoegde rechter.
13.11 De boeken 7 en 7A van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en het Weens Koopverdrag van 1980 zullen niet van toepassing zijn op enige bepaling uit het service Contract en/of deze Algemene Voorwaarden, behoudens eventueel toepasselijk dwingend recht.
13.12 Kennisgevingen aan het adres van GLASVEZELZAKELIJK.NL dienen te worden gericht aan het adres van het hoofdkantoor van GLASVEZELZAKELIJK.NL in Nederland. Het correspondentieadres van de Klant is het adres als vermeld op het Orderformulier of, alternatief, het adres van de statutaire
zetel.
13.13 Tenzij de Klant binnen 5 (vijf) werkdagen na oplevering van de Dienst GLASVEZELZAKELIJK.NL
schriftelijk en gemotiveerd informeert dat de Dienst niet functioneert in overeenstemming met het Service Contract, wordt de Dienst geacht te zijn opgeleverd zoals overeen gekomen.
13.14 Alle kennisgevingen verbandhoudend met deze Algemene Voorwaarden en of het Service Contract dienen schriftelijk te geschieden en per koerier, per gewone post, per telefax te worden verzonden. Berichten die:
13.14.1 in persoon worden overhandigd, worden geacht onmiddellijk bij overhandiging te zijn ontvangen;
13.14.2 per post verstuurd zijn worden (bij gebreke van bewijs van eerdere ontvangst) geacht te zijn ontvangen 48 uur na dagtekening.
13.14.3 per fax of elektronisch zijn verzonden, worden geacht te zijn afgeleverd op de werkdag (of de volgende werkdag indien verzonden na 17.00 uur) dat het bericht Algemene Voorwaarden Januari 2010 7 werd verzonden, indien de ontvanger geen foutmelding bij aflevering heeft ontvangen .
13.15 De Klant geeft GLASVEZELZAKELIJK.NL toestemming in het openbaar mededelingen te doen omtrent het feit dat de Klant een relatie is van GLASVEZELZAKELIJK.NL. Tenzij de Klant daarin
schriftelijk heeft toegestemd, zullen dergelijke mededelingen niets vermelden omtrent het financieel belang van de Diensten, noch omtrent enig ander wezenlijk element ervan.

13.16 De Klant is niet gerechtigd een Service Contract of de rechten en verplichtingen daaruit, te cederen of anderszins over Algemene Voorwaarden 2012 te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GLASVEZELZAKELIJK.NL, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd of vertraagd. Indien de Klant het Service Contract of de rechten en verplichtingen daaruit wenst te cederen of anderszins over te dragen aan een Gelieerde Onderneming of een andere partij, dient de Klant tenminste 3 (drie) maanden voorafgaand aan een eventuele overdracht een schriftelijk met redenen omkleed verzoek hiertoe bij GLASVEZELZAKELIJK.NL in te dienen. GLASVEZELZAKELIJK.NL is gerechtigd een Service Contract of de rechten en verplichtingen

die daaruit voortvloeien cederen of anderszins overdragen aan een Gelieerde Onderneming met een gelijkwaardige financiële positie.
13.17 GLASVEZELZAKELIJK.NL heeft het recht haar verplichtingen uit een Service Contract en/of deze Algemene Voorwaarden (daaronder begrepen, onderhoudsverplichtingen) door een derde te laten uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van de Klant, met dien verstande dat GLASVEZELZAKELIJK.NL verantwoordelijk blijft voor de nakoming van deze verplichtingen.
13.18 Geen van de partijen bij een Service Contract geeft de andere partij het recht tot het gebruik van handelsmerken, handelsnamen of andere uitingen van promotie of publicatie.

Check uw glasvezel beschikbaarheid

Voer alleen uw postcode + (huis)nummer in en binnen enkele seconden weet u of glasvezel beschikbaar is op uw locatie.

Kan geen gegevens ophalen! Check de ingevoerde gegevens en probeer opnieuw
Kan geen gegevens ophalen! Check de ingevoerde gegevens en probeer opnieuw

De maximale down/up: 0 / 0 Mbit/s

Voordelen GlasvezelZakelijk.nl:

  • Zekerheid van een snelle en stabiele internetverbinding
  • Onbeperkte capaciteit bandbreedte
  • Optimale bereikbaarheid en mogelijkheden
  • Professionele service en advies

Over ons

GlasvezelZakelijk.nl is een gespecialiseerde glasvezelaanbieder van kwalitatieve glasvezelaansluitingen. Wij bieden bedrijven een keuze in overzichtelijke glasvezelpakketten

Lees meer

Wat is glasvezel?

Glasvezel -of fiber- is een zeer dunne vezel gemaakt van glas die gebruikt wordt om signalen betrouwbaar over grote afstanden te transporteren. Glasvezel heeft als groot…

Lees meer

Zakelijk

Op GlasvezelZakelijk.nl kunt u ook de mogelijkheden voor colocatie checken door meerdere postcodes op te geven. De glasvezel mogelijkheden…

Lees meer


Meer informatie?


0800 – 6784 564

Beschikbaarheidcheck

Ontvang direct een overzicht van aanbieders in uw regio.